EU:s nya datalagringsdirektiv påverkar ej SUNET:s kunder

Den 21 mars 2012 sa Riksdagen ja till Regeringens förslag om att genomföra EU:s så kallade datalagringsdirektiv i svensk lag.
Datalagringsdirektivet gäller lagring av uppgifter i data- och teletrafik för brottsbekämpande ändamål. Det syftar till att Internet- och teleoperatörer i alla EU-länder ska ha samma skyldigheter att lagra trafikuppgifter. Uppgifterna ska vid behov kunna användas för att avslöja, utreda och åtala för allvarliga brott. Syftet med lagringsskyldigheten och vilka teknikområden som omfattas kommer att föras in i lagen om elektronisk kommunikation. Läs mer om beslutet här.

De nya direktiven kommer inte att drabba SUNET:s verksamhet eller våra kunder.

Bakgrund

Datalagringsdirektivet (2006/24/EG) om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG, är ett av Europeiska unionens direktiv. Det trädde i kraft den 3 maj 2006 och skulle vara implementerat i alla medlemsstater senast den 15 september 2007.

Direktivet föreskriver harmonisering av lagring av uppgifter om samtliga fysiska och juridiska personers kommunikation via tele- och datanäten med avseende på sändarens och mottagarens identitet, vad kommunikationen innehöll, kommunikationens längd, var sändaren befann sig med mera. Direktivet utgjorde en reaktion på inträffade terrordåd i Europa.
Läs mer här.

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.