Vad gör SUNET?

Sedan 1980-talet har SUNET försett universitet och högskolor med infrastruktur för datakommunikation.
Nät för forskning och utbildning
SUNET bildades redan i början av 1980-talet som ett forsknings- och utvecklingsprojekt för svenska dataforskare och banade vägen för Internet i Sverige.

Idag är SUNET framför allt universitetens och högskolornas gemensamma organisation och infrastruktur för nationell och internationell datakommunikation som erbjuder sina anslutna organisationer en rad olika datatjänster. Men många andra organisationer och myndigheter är också anslutna till SUNET.

Sedan år 2001 har Vetenskapsrådet ansvaret för att SUNET administreras och drivs enligt de av regeringen fastlagda riktlinjerna. SUNET har en egen styrelse som utses av Vetenskapsrådet, där både högskolevärlden, forskarna och studenterna finns representerade.

Det är SUNETs anslutna organisationer som finansierar verksamheten, främst universiteten och högskolorna. En del av verksamheten bekostas också genom statsanslag från Utbildningsdepartementet via Vetenskapsrådet.

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.