Strategi 2012-2014

Bakgrund till arbetet


SUNET:s styrelse beslutade 2011 att ett övergripande strategiarbete för SUNET:s framtida utvecklingsmöjligheter skulle genomföras. Strategiarbetet skulle inbegripa de olika delområden som finns representerade inom högskolevärlden; teknikområdet, forskning och utbildning. Därutöver skulle också lärosätenas generella behov tas med i arbetet.

Det skulle också speciellt beaktas inom vilka områden SUNET kan och bör inta en utökad roll i samordningen av lärosätens IT-stöd, även utanför kommunikationsområdet, genom att till exempel tillhandahålla effektiva nationella IT-tjänster.

En omvärldsanalys med fokus på tekniskt framåtblickande utgjorde projektets språngbräda. Strategiarbetet har en tidshorisont på tre till fem år.

Mer information


Bakgrundsinformation om SUNET:s strategiarbete, direktiven för de olika arbetsgrupperna m.m, hittar du härPDF.

De senaste strategiarbetet inom SUNET avslutades 2005 med rapporten "SUNET efter 2006", läs rapporten härPDF.

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.