Anslutning och användning

Reviderad och fastställd av SUNET:s styrelse den 12 september 2012.

SUNET:s huvudsakliga uppgift är att erbjuda svenska universitet och högskolor nationell och internationell datakommunikation.

SUNET arbetar även för att tillhandahålla de tjänster inom främst datakommunikation som universitet och högskolor efterfrågar.

SUNET erbjuder olika typer av anslutningar beroende på kundtyp. I första hand är SUNET till för universitet och högskolor. Men även organisationer som kan påvisa att de är till nytta för eller samarbetar med högskole- och universitetssektorn kan ansluta sig till SUNET.

Det finns även ett beslut av regeringen att konstnärliga högskolor i Stockholm, KB och centrala statliga museer skall vara anslutna till SUNET.

Genom SUNET finns även möjlighet att beställa så kallade punkt-till-punkt förbindelser för speciella kommunikationsbehov som inte kan tillgodoses av SUNET:s generella nät. Det är även möjligt att beställa internationella förbindelser genom SUNET.

Generellt gäller att SUNET prövar om organisationen som önskar ansluta sig till SUNET har tillräckliga skäl för att tillåtas göra det.

Notera att du som är privatperson inte kan ansluta dig till SUNET. För studerande hänvisas till regler för anslutning av studentbostäder.

Generella förutsättningar och förordningar
Här nedan listas generella förutsättningar och förordningar gäller för alla eventuella kunder som önskar ansluta sig till SUNET. Mer information om specifika bestämmelser och frågeställningar för olika kundtyper hittar du i menyn till vänster.

Den som väljer att ansluta sig till Internet via SUNET bör vara medveten om att SUNET inte har resurser för att ge anslutna organisationer all den support den kanske kan få från en kommersiell Internetoperatör.

SUNET ansluter främst organisationer med egen teknisk kompetens som har behov av hög kapacitet på sin förbindelse. Oftast förutsätts att organisationen själv ser till att Domain Name Server (DNS) sätts upp på ett korrekt sätt och att den på egen hand skaffar sig fungerande e-post och andra tjänster.

För all anslutning till SUNET, förutom universitetens och högskolornas generella anslutning (basnätet), skall avtal tecknas med SUNET. Mer information om att teckna avtal med SUNET hittar du här.

  • Varje ansluten organisation skall tillse att det finns en korrekt konfigurerad primär Domain Name Server (DNS) för organisationen och dessutom minst en sekundär DNS.
  • Varje dator (motsv.) vid varje organisation som är ansluten till SUNET skall ha en nätadress (nätadresser) som tillhör respektive organisations IP-nät.
  • Varje dator skall också ha ett domännamn som tillhör organisationen. Fram och baklängesuppslagning via DNS skall fungera och nätadressen skall peka på domännamnet samt domännamnet skall peka på rätt nätadress.
  • Det är upp till varje organisation att bestämma om, när och hur man inom organisationen tillåter ytterligare domännamn för en dator inom organisationen.
  • Det är också organisationen själv som måste svara för att DNS arrangeras på korrekt sätt när ytterligare domännamn registreras.
  • Många högskolor ser ogärna att studenterna annonserar högskolans datorer under andra namn. De har då möjlighet att introducera egna regler som förbjuder detta. Ett sådant förfarande står inte i strid med SUNETs regler, som endast anger en miniminivå för gott uppförande.

SUNET-anslutna organisationer förvutsätts även ta del av SUNET:s etiska regler, regler för tillåten användning och IT-säkerhetspolicy. Du hittar dessa policydokument här.

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.