Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

GigaSunet kvalitetsparametrar

Ett mycket viktigt kriterium i designen av GigaSunet har varit tillgänglighet. Detta har uppnåtts genom att ha dubbla förbindelser och dubblerad utrustning överallt.

Neanstående tabell anger värden på olika nätverksparametrar för tillgängligheten i GigaSunet, samt även nåra andra parametrar av vikt för de som har behov av stora dataöverföringar. Om inget annat sägs gäller parametrarna för protokollet IPv4. Notera att detta gäller inom GigaSunets stomnät respektive acccessnät (till och med accessroutrarna hos högskolorna/universiteten), dom lokala näten på högskolorna/universiteten är alltså inte medräknade i detta. Fel beroende på kraftbortfall/strömavbrott på högskolorna/universiteten, som står utanför SUNETs kontroll skall heller inte beaktas.

Dynamiska parametrar, ände-till-ände i stomnätet
Jitter (under 15 minuter) <= 5 ms
RTT <= 60 ms <= 60 ms
Packet reordering <= 1 % <= 1 %
Paketförluster <= 0.05 % <= 0.05 %
Statiska parametrar, eller parametrar mätt per PoP

Komponent

Stomnät

Access (DPT-lagret)

"Burst absorption capacity" (gäller både IPv4 och IPv6) • 10 Gbps / 410 ms • 2.5 Gbps / 1 220 ms • 2.5 Gbps / 220 ms
     
MTU 8192 bytes 4096 / 8192 bytes (*)
Trafikbortfall (gentemot varje PoP) < 7 minuter/månad < 14 minuter/månad
(*) 8192 bytes kan fås efter förfrågan till KTHNOC.

Under senhösten 2004 planerar vi att även publicera mätningar av flera av dessa parametrar.

Se även vår beskrivning av datatransport i GigaSunet.

SHARE
Share |
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.