Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

Övriga organisationer

Reviderad och fastställd av SUNET:s styrelse den 12 september 2012

Det finns möjlighet att ansluta datornät vid externa organisationer till SUNET.

Externa organisationer som vill ansluta till SUNET måste först prövas om de har ett samarbete med högskolan/universitet eller om det av andra skäl är till nytta för högskolan att organisationen ansluts till SUNET. Se dock nedan när det gäller företag som ägs av universitet/högskolor.

Generella regler
Relativt många externa organisationer kan peka på ett samarbete med högskolan och hävda att deras anslutning skulle vara till nytta för högskolan. SUNET prövar alltid noga varje fall om organisationen har tillräckliga skäl för att anslutas genom SUNET i stället för genom en kommersiell operatör, när sådana alternativ finns.

Exempel på organisationer vars verksamhet till mycket stor del är till nytta för högre utbildning och forskning är: högskolemyndigheter, forskningsråd, akademier, arkiv, muséer med egen forskning eller forskningsanknytning samt bibliotek som används av universitet och högskolor.

Företag, vanliga myndigheter, föreningar med flera organisationer har normalt inte möjlighet att ansluta sig till SUNET. Vissa av dem har emellertid ett nära samarbete med högskolan och kan då tillåtas att ansluta.

Trafikavgifter
Avgörande för hur hög avgift en sådan organisation måste betala är den kapacitet som organisationen önskar att ha för trafiken till och från SUNET samt antalet förbindelser.

Sammanlagd avtalad trafikkapacitet Mbit/s och avgift per år

  • <= 10 Mbit/s kostar 100 000 SEK
  • <= 100 Mbit/s kostar 400 000 SEK
  • <= n x 100 Mbit/s kostar 400 000 SEK + (n — 1) x 25 000 SEK
  • <= 1000 Mbit/s kostar 625 000 SEK
  • <= n x 1000 Mbit/s kostar 625 000 SEK + (n-1) x 50 000 SEK

Överenskommelse om sammanlagd avtalad trafikkapacitet avser den totala trafik organisationen sammanlagt har via en eller flera förbindelser till SUNET oberoende av om de enskilda anslutningarna har en högre överföringskapacitet.
 
När den sammanlagda trafiken varaktigt överstiger den trafikkapacitet som avtalats skall förhandlingar upptas om att avtala om en högre avtalad trafikkapacitet.

Anslutning och anslutningsavgift
Genomgående gäller att en organisation som inte är en högskola alltid själv ordnar sin förbindelse till en punkt på SUNET. En extern organisation kan välja att ha mer än en förbindelse till SUNET för att få redundans och diversitet.

Anslutningen förutsätts ske genom en eller flera fiberoptiska förbindelser. Den externa organisationen skall alltid betala alla särkostnader för anslutning till av SUNET angiven anslutningspunkt, exempelvis:

  • Kostnader för fiberoptisk förbindelse/förbindelser, såväl installations- som abonnemangsavgifter. Den externa organisationen skall samråda med SUNET innan kontakter tas med ägare av fiberoptiska förbindelser.
  • Kostnader för anslutningsutrustning (router eller motsvarande) placerad lokalt hos den externa organisationen.
  • Kostnader för ev. anslutningsutrustning placerad vid anslutningspunkten till SUNET.

Anslutning kan i vissa fall också ske via en högskoleenhet men det förutsätter då att högskoleenheten själv önskar att den externa organisationen ansluts via högskolan och att högskoleenheten svarar för alla arrangemang och allt övrigt som krävs för att realisera anslutningen inklusive att göra det möjligt för SUNET att mäta trafiken till/från den externa organisationen. Det kan t ex innebära att högskolan måste skaffa en extra router eller bygga ut en befintlig, konfigurera routing och svara för drift av anslutningen. 

Holdingbolag och företag som ägs av universitet/högskola
Holdingbolag, och mindre helägda dotterbolag, kan behandlas som en del av universitetet och
skall då ha universitetets officiella domännamns-adress samt anslutas direkt mot
universitetets lokala nät och därigenom använda SUNET:s nät och tjänster. I annat fall, eller
för ett företag som till minst hälften ägs av ett (eller flera) universitet eller högskolor gäller
följande, efter att prövning hos SUNET skett:

a) Om lärosätet i fråga så önskar så kan sådant företag anslutas mot lärosätets lokala nät
och utrustning, samt använda lärosätets IP-adresser. Abuse-hantering sköts av
lärosätet. En enklare överenskommelse skall skrivas mellan lärosätet och SUNET för
denna typ av anslutning Eftersom anslutningen sker mot lärosätets utrustning och inte
belastar SUNET med driftfrågor etc. så tas endast en mindre avgift på 2.200 kr/månad
ut. Denna avgift betalas av lärosätet i fråga.
b) I de fall SUNET har utrustning på lärosätet i fråga kan företaget anslutas till denna
utrustning (dvs. utanför lärosätets lokala nät och brandväggar). I detta fall krävs ett
avtal mellan SUNET och företaget i fråga, där det skall finnas med en bilaga där
lärosätet visar på ovan nämnda ägarförhållanden etc. I detta fall kan företaget få egna
IP-adresser, och skall i så fall själva svara för drift och säkerhet på sitt nät. Företaget
och/eller lärosätet ansvarar för förbindelsen mellan företagets nät och SUNETs
utrustning. För denna typ av anslutning tas en engångsavgift, samt årsavgift enligt
ovan ut.
c) Endast i väldigt speciella undantagsfall ansluts denna typ av företag till SUNET på
andra ställen än på lärosätena. Detta beslutas i förekommande fall av SUNETs
tekniskt ansvarige. Förutom vad som sägs i (b) ovan så kan ytterligare avgifter
tillkomma. Även här ansvarar företaget för drift och säkerhet.

Notera att även om fysisk anslutning till SUNETs nät enligt ovan finns, så är det inte säkert
att alla SUNETs tjänster kan användas av företaget i fråga. Det gäller t.ex. de tjänster som
förutsätter att användarna finns med i SWAMID.

Undantagsregler för mycket små organisationer
Om en organisation har mycket få anställda och dessutom kan göra det troligt att organisationen endast i mycket begränsad omfattning kommer att utnyttja en SUNET-förbindelse kan styrelsen besluta om viss reduktion av avgiften för en sådan organisation.

Denna bestämmelse tillämpas endast i yttersta undantagsfall och det krävs bl a att den organisation det gäller är av stor betydelse för universitet och högskolor.

SHARE
Share |
REGLER FÖR
ANSLUTNING
SUNET erbjuder nät för forskning och utbildning.
E-MÖTEN
Är du SUNET-ansluten erbjuder SUNET e-möten via Adobe Connect Pro.
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.