Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

Universitet och högskolor

SUNETs kärna är de universitet och högskolor som byggt upp SUNET från grunden. Nedan finner du anslutnings- och användningsregler för universitet och högskolor.
Definition av begreppet högskola
De svenska universiteten och högskolorna är de som ligger till grund för uppbyggandet av SUNET. De har också bidragit till driften av SUNET som från och med budgetåret 1994/95 delvis finansieras över statsbudgeten.

SUNET är i princip öppet för universitet och högskolor oavsett huvudman och bakgrund. Alla högskolor som bedriver av staten godkänd högskoleutbildning och har examinationsrättigheter i minst ett ämne betraktas som högskolor när formen för en eventuell SUNET-anslutning skall avgöras.

Inträdesavgifter för nytillkommande högskolor
Regeringen har bestämt att SUNET-anslutna högskolor (med vissa undantag) skall betala avgifter till SUNET baserat på högskolans totala intäkter som bidrag till driften. Denna regel tillämpas även på nytillkomna högskolor.

Som nämnts har SUNET byggts upp tack vare insatser som tidigare gjorts av nu anslutna universitet och högskolor. Det är rimligt att högskolor som inte deltagit i denna uppbyggnad vid sin anslutning till SUNET får betala en viss inträdesavgift. Hur stor denna avgift skall vara bestäms av styrelsen med hänsyn till högskolans storlek, vilken kapacitet som anslutningen avser och vilka kostnader som SUNET initialt belastas med för den nya anslutningen.

Kapacitet och pris
Universitet och högskolor är anslutna med kapaciteten 10 Gbit/s eller 1 Gbit/s via redundanta och diversifierade förbindelser. Generella uppgraderingar av högskolornas anslutningar med finansiering via den gemensamma budgeten beslutas av styrelsen.

Allmänt gäller att SUNET har en beredskap för att uppgradera kapaciteten till ett universitet eller en högskola när kapaciteten i aktuella förbindelser är otillräcklig. Inför en sådan uppgradering kommer SUNET att samråda med aktuellt universitet/högskola om tekniska och ekonomiska konsekvenser.

Holdingbolag som äger/ägs av universitet/högskola
Holdingbolag kan behandlas som en del av universitetet och skall då ha universitetets domänadress. I annat fall betraktas bolaget som ett företag vilket som helst och SUNET:s regler för externa organisationer gäller.

Företag som ägs av ett universitet eller en högskola utan att vara holdingbolag kan alltså inte åberopa denna bestämmelse.

SHARE
Share |
REGLER FÖR
ANSLUTNING
SUNET erbjuder nät för forskning och utbildning.
E-MÖTEN
Är du SUNET-ansluten erbjuder SUNET e-möten via Adobe Connect Pro.
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.