Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

Studentbostäder

Det finns möjlighet att ansluta datornät vid studentbostäder till SUNET. Här hittar du anslutnings- och användningsregler för det.
Allmänna principer för anslutning
Anslutningen av studentbostäder till OptoSunet regleras i avtal mellan SUNET och studentorganisationen, eller motsvarande avtalspart, som ansvarar för studentbostadsnätet och dess anslutning till OptoSunet.

Avtalsparten skall vara en juridisk person med säte i Sverige. Är avtalsparten universitet/högskola skall anslutningen till studentbostadsnät göras så att den tekniskt separeras från lärosätets övriga trafik i OptoSunet.

Endast studenter får nyttja det nät som ansluts till OptoSunet. Studentorganisationen (eller motsvarande) har ansvar för användningen av studentbostädernas anslutning till OptoSune, inklusive hantering av missbruk (även kallat abusehantering).

Anslutningen av studentbostäder till OptoSunet kan ske på två sätt:

 • Direkt till OptoSunet med hjälp av en så kallad punkt-till-punkt förbindelse
 • Via en högskolas normala routade nät (campusnät) till OptoSunet

SUNET:s centrala driftorganisation står för drift och underhåll av anslutningen fram till överenskommen avlämningspunkt, samt för den SUNET-ägda utrustningen.

Anslutningen kan ske med en kapacitet av 1 Gbit/s (GE) eller 10 Gbit/s (10GE). Vid anslutning med 10GE kan användningen i avtalet begränsas i steg om 1 Gbit/s. Kontroll av hur stor användningen varit sker i efterhand genom trafikmätning.

Anslutningen till SUNET sker i normalfallet utan redundans men studentorganisationer, eller motsvarande, som så önskar kan ansluta studentbostadsnät med dubbla fiberförbindelser till OptoSunet för att på så sätt uppnå en fullt redundant anslutning.

Studentbostadstrafiken skall kunna särredovisas. Anslutning av ett studentbostadsnät via ett campusnät skall göras på ett sådant sätt att studentbostadstrafiken kan redovisas.

Om anslutning av studentbostäder sker via ett campusnät skall studentorganisationen förutom avtal med SUNET, även teckna avtal om detta med aktuell högskola/universitet.

Studentorganisationen skall stå för särkostnaden för den utrustning som SUNET använder för anslutningen.

Den studentorganisation som är anslutna med studentbostadsnät till OptoSunet är varmt välkomna att delta i de SUNET-organiserade evenemangen, såsom till exempel TREFpunkt, på samma villkor som övriga anslutna organisationer.

Utrustning
Normalt ansluts ett studentbostadsnät direkt till OptoSunet. Detta sker då via en fiberoptisk förbindelse till SUNET:s optiska nod på universitets-/högskoleorten. I den optiska noden etablerar SUNET en punkt-till-punkt förbindelse (p2p-förbindelse) till centralnoden i Stockholm där den ansluts till en av de centrala routrarna i OptoSunet.

För anslutningen krävs följande utrustning:

 • Fiberoptisk förbindelse från studentbostadsnätet till SUNET:s stamnätsnod (anskaffas och bekostas av studentorganisationen).
 • Utrustning för p2p-förbindelse från stamnätsnoden till centralnoden, (mer information om p2pPDF).
 • Utrustning för anslutning i en av de centrala routrarna i OptoSunet

I det fall ett studentbostadsnät ansluts till OptoSunet via ett Campusnät förutsätts att SUNET inte behöver anskaffa någon utrustning.

Principer för avgiftsberäkningen
Följande principer används för att beräkna avgiften för anslutning av studentbostäder:

Avgiftsprincipen för p2p-förbindelse, mer information hittar du härPDF.

När det gäller utrustningen i den centrala routern gäller följande principer:

 • Portkostnaden för aktuell anslutning (GE-port eller 10GE-port) med 4 års avskrivning
 • Del av den gemensamma kostnaden i routern i proportion till hur många portar av aktuell typ som routern kan hantera
 • Del av gemensam kostnad för den port som används för anslutning ut mot Internet i proportion till den kapacitet som avtalats
 • Del av SUNET:s kostnader för drift och för del i kapaciteten hos SUNET:s  Internetanslutning (via NORDUnet) etc. i proportion till den kapacitet som avtalats.

Prisnivåer
Med ovan angivna principer erhålls nedanstående prisnivåer baserat på de priser för utrustning som är kända idag (mars 2009). Dessa priser är dock beroende på dollarkurs och kan variera något från beställning till beställning beroende på hur mycket utrustning som beställs vid varje tillfälle. Alla priser anges exklusive moms.

 • Prisnivå för en icke redundant GE-anslutning direkt till OptoSunet: 11 600 kronor/månad. I detta ingår "trafikavgift" för 1 Gbit/s.
 • Prisnivå för en icke redundant 10GE-anslutning direkt till OptoSunet: 37 000 kronor/ månad samt ytterligare 3 400 kronor/månad som trafikavgift per påbörjad Gbit/s som avtalats.
 • Prisnivå för trafikavgift per påbörjad Gbit/s vid anslutning via ett campusnät: 2 200 kronor/månad
SHARE
Share |
REGLER FÖR
ANSLUTNING
SUNET erbjuder nät för forskning och utbildning.
E-MÖTEN
Är du SUNET-ansluten erbjuder SUNET e-möten via Adobe Connect Pro.
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.